The sun rises over the White Tank Mountains west of Phoenix, Arizona.

White Tank Dawn - July 2010 - Buckeye, Arizona

Previous | Portfolio | Next