An autumn thunderhead rises into the stratosphere over the KofA Mountains.

KofA Thunderhead - September 2022 - Quartzsite Arizona

Previous | Index | Next